Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

UMOWA UCZESTNICTWA

ORGANIZATOR: LUKS OLIMPIA- MGSZS w Ostrzeszowie ul. Piastowska 3 63-500 Ostrzeszów

 1. Warunki zawarcia umowy:
  1. Zawarcie umowy dotyczącej udziału w organizowanym obozie narciarko snowboardowym następuje po: - zaakceptowaniu opisanych poniżej warunków uczestnictwa; - przesłaniu Organizatorowi wypełnionego i podpisanego zgłoszenia(karta kwalifikacyjna); zgłoszenie nieletniego uczestnika dokonuje wyłącznie jego prawny opiekun (rodzic), które to zgłoszenie potwierdza własnoręcznym podpisem; - Wpłacie zaliczki w wysokości 300zł od każdego z uczestników.
  2. Wpłata pozostałej należności następuje bezpośrednio u organizatora w dniu wyjazdu(po wcześniejszym uzgodnieniu) bądź przelewem bankowym na konto w terminie 15.01.2017r..
 2. Realizacja umowy:
  1. LUKS OLIMPIA – MGSZS w Ostrzeszowie zobowiązuje się do świadczenie oferowanych usług w sposób rzetelny, profesjonalny i zgodny z przedstawionym programem. Okoliczności szczególne niezależne od Organizatora ( w szczególności warunki pogodowe) mogą spowodować zmiany w programie.
  2. Roszczenia wynikające z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków odbywają się w granicach stosownej polisy ubezpieczeniowej, którą zapewnia LUKS OLIMPIA – MGSZS w Ostrzeszowie.
 3. Rezygnacja z wyjazdu 3.1 W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w obozie ponosi on określone koszty: - w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% wpłaconej zaliczki, a pozostała część zaliczki podlega zwrotowi; - W przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 30 dni, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi;
 4. Bezpieczeństwo:
  1. 4.1 Podczas szkolenia narciarskiego z instruktorem, każdy uczestnik obozu jest zobowiązany do noszenia kasku narciarskiego. Organizatorzy dołożą szczególnej dbałości o zapewnienie bezpiecznych warunków do prowadzenia szkolenia narciarskiego oraz innych zajęć o charakterze sportowym.
  2. 4.2 Uczestnicy obozu są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań (przeszkód zdrowotnych) do uczestnictwa w szkoleniu narciarskim najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.
  3. 4.3 W przypadku nie dostarczenia oświadczenia uznajemy, że nie ma przeciwwskazań do udziału w szkoleniu narciarskim, a wszelką odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka ponoszą rodzice/opiekunowie.
  4. 4.4 Organizator zapewnia, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalną kadrę - konieczne do przeprowadzenia wyżej określonych usług.
 5. Postanowienia ogólne:
  1. Dokonująca rezerwacji rodzina wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych i promocji. Robione podczas turnusu zdjęcia i film może zostać również wykorzystany jedynie w celach promocyjnych organizatorów.

Zezwalam na udział mego syna / córki ........................................................................................ w Obozie rekreacyjno – sportowym :

 • Kiedy: __.__.2017 – __.__.2017r.
 • Miejsce: Pensjonat „Grota Zbójnicka” ul. Łosie 17 Gliczarów Górny

Uczestników obozu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu obozu, zarządzeń i poleceń kierownictwa i trenerów. Stwierdzam, że stan zdrowia mego dziecka pozwala na udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich.

.........................................                                                                                                                      ........................................

         organizator                                                                                                                                        uczestnik / opiekun prawny