Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

REGULAMIN OBOZU BIAŁKA TATRZAŃSKA 2017r.

I. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

II. Każdy uczestnik ma obowiązek:

 1. brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę,
 2. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie na terenie całego obozu oraz poza nim,
 3. stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawców, instrukto-rów, trenerów,
 4. stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu, mieć szacunek do kolegów, wycho-wawców, innych osób starszych i samego siebie,
 5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym wychowawcę,
 6. pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego spowodowane.

III. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy i zgody wychowawcy

IV. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

V. Każdy uczestnik ma prawo:

 1. brać czynny udział we wszystkich zajęciach programowych, a przez swoich przedstawicieli, bądź osobiście uczestniczyć w opracowywaniu programu,
 2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy/instruktora lub kierownika obozu,
 3. do bezpiecznego i satysfakcjonującego wypoczynku.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Upomnienie przez wychowawcę/instruktora/kierownika obozu.
 2. Zakaz udziału w zajęciach programowych.
 3. Powiadomienie rodziców/opiekunów/szkoły o zachowaniu uczestnika.
 4. Wydalenie z obozu na koszt uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu. W przypadku podjęcia decyzji o wydaleniu uczestnika z obozu rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko niezwłocznie na własny koszt podróży. W sytuacji, kiedy uczestnik nie może zostać odebrany przez rodzica/opiekuna, oddelegowany wychowawca przewozi dziecko do miejsca stałego pobytu. Kosztem zostaje obciążony rodzic/opiekun w wyso-kości 30 zł brutto za 1 godzinę oddelegowania oraz kosztem podróży.

O Ś W I A D C Z E N I E:

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem obozu i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania.

……………………………………………………                                                                                        ……………………………………………………

          Podpis uczestnika                                                                                                               Podpis rodziców/opiekunów