Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Regulamin zajęć Gimnastyki Artystycznej w Akademii Sportu Olimpia

§ 1

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi pod nazwą Stowarzyszenie Akademia Sportu Olimpia. Klient podpisując Umowę oświadcza że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowią integralną część Umowy

§ 2

Organizacja Zajęć

Uczestnikiem Akademii Sportu Olimpia może zostać dziecko które ukończyło 4 (czwarty) rok życia i nie ukończyło 12 (dwunastego) roku życia. Wyjątki od tej zasady mogą być stosowane na prośbę Rodziców/Opiekunów prawnych po wyrażeniu zgody przez prowadzących zajęcia. Rodzic/Opiekun prawny przed pierwszymi zajęciami przedstawi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach i złoży zgodę na udział dziecka w zajęciach. Zaświadczenie i zgoda jest warunkiem udziału w Zajęciach. Na pierwszych zajęciach Uczestnik zostaje zakwalifikowany do danej grupy, przez prowadzącego, który przy kwalifikacji bierze pod uwagę wiek oraz możliwości fizyczne. Po zakwalifikowaniu Uczestnika do grupy podpisana zostaje Umowa. Zajęcia odbywają się w Miejscu prowadzenia Zajęć i prowadzone są przez prowadzących. Osoby prowadzące zajęcia odpowiadają za Uczestnika tylko w trakcie trwania Zajęć w Miejscu prowadzenia zajęć( sala gimnastyczna). Uczestnik uczestniczy w zajęciach w odzieży zmiennej, na którą składa się: zmienne obuwie, wygodny strój gimnastyczny. Wykonawca udostępnia szatnię. Uczestnik nie może przebywać w Miejscu prowadzenia Zajęć bez zgody Trenera. Zajęcia trwają 60 minut, 8 razy w miesiącu, 2 razy w tygodniu. Grupy dzielą się na: Grupę I (wiek 4-7 lat) Grupę II grupa (7-12 lat) Zajęcia odbywają się w grupach i godzinach wskazanych przez Akademię Sportu Olimpia Piotr Wieja. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Wykonawcy. Wykonawca posiada ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie NNW Uczestnika zajęć jest w gestii Opiekuna/Rodzica. Rodzice lub inni Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Uczestnika z Zajęć.

§ 3

Płatności

W Zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. W przypadku zaległości w opłatach Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Uczestnika, Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników Zajęć. Obowiązuje opłata comiesięczna. Opłata comiesięczna – to miesięcznie kwota 160 złotych (słownie: sto dwadzieścia), w przypadku podpisania Umowy na rok szkolny od 01.09.2022 do końca czerwca 2017. Opłata członkowska jest stała i uiszczana co miesiąc z góry do 10 dnia każdego następnego miesiąca na rachunek bankowy Santander Bank 60 1090 1173 0000 0001 4398 7144 tytułem „Opłata za zajęcia z gimnastyki artystycznej w _nazwa miejscowości" „nazwa miesiąca” + imię, nazwisko dziecka” Każdy Uczestnik – członek Akademii Sportu Olimpia, który podpisał Umowę na okres roku w ramach uiszczonej opłaty członkowskiej i dokonał opłaty za 3 m-ce z góry otrzymuje imienną koszulkę z logotypem Akademii Sportu Olimpia . W przypadku podpisania Umowy z drugim dzieckiem w rodzinie, na drugie dziecko przypada zniżka w wysokości 10% od miesięcznej Opłaty członkowskiej.. Jeśli dziecko dołączy do grupy podczas rozpoczętego miesiąca, opłata wyniesie 40 PLN za każde pozostałe zajęcia do końca miesiąca. Opłata członkowska będzie obowiązywała od pierwszego dnia zajęć następnego miesiąca. Wykonawca nie zwraca opłat za nieobecność Uczestnika. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej dokumentem np. zaświadczeniem lekarskim, Wykonawca wspólnie z Uczestnikiem ustali inne zajęcia, w których Uczestnik może uczestniczyć w celu odrobienia zaległych Zajęć. Wykonawca może w uzasadnionych przypadkach odwołać Zajęcia, zmienić lub zastąpić Trenera, zmienić termin Zajęć w przypadku gdy zmiana taka wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy, lub z przyczyn organizacyjnych. O Odwołane zajęcia zostaną przeniesione na inny ustalony wspólnie z Uczestnikami termin. W przypadku gdy termin takie nie zostanie ustalony, Wykonawca zwróci równowartość za zajęcia, w których Uczestnik z winy Wykonawcy nie uczestniczył.

§ 4

Obowiązki uczestnika

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, innych zasad wdrożonych przez Wykonawcę, zasad bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu prowadzenia Zajęć w trakcie Zajęć jak również przed i po Zajęciach.

Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń prowadzących.

Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego zachowania się podczas Zajęć zarówno względem prowadzących jak i pozostałych Uczestników.

Uczestnik, rodzic lub inny opiekun prawny ma obowiązek poinformować Trenera przed przystąpieniem do Zajęć o każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia, chorobie i innych ograniczeniach uniemożliwiających uczestnictwo w Zajęciach. Stawienie się Uczestnika na Zajęciach jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do udziału w Zajęciach.

§ 5

Zasady realizacji Usługi

Z chwilą podpisania Umowy dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach opisanych w Umowie oraz Regulaminie. Sposób zapłaty za Usługę zostaje określony w Umowie. Wszelkie reklamacje Usługi należy składać na adres ul. Kwiatowa 13D/4 63-500 Ostrzeszów lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W reklamacji należy podać przyczynę i przedmiot reklamacji, imię i nazwisko Uczestnika, oraz dane przelewu bankowego potwierdzającego opłacenie usługi. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji Usługi.

§ 6

Rozwiązanie umowy

Umowa ulega rozwiązaniu wskutek: upływu okresu na który została zawarta, rozwiązania na mocy porozumienia Wykonawcy i Uczestnika. Wykonawca i Uczestnik mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wyprzedzenia. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy niniejszy Regulamin, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie stosuje się do poleceń prowadzących, przeszkadza innym Uczestnikom w udziale w Zajęciach, Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca zwraca Uczestnikowi opłatę obliczoną proporcjonalnie do ilości zajęć, w których Uczestnik nie uczestniczył.

§ 7

Zasady ochrony danych osobowych

Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych związanych z działalnością Wykonawcy Usługi wyłącznie na potrzeby Wykonawcy Usługi. Podanie przez Uczestnika jego danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie w powyższym zakresie jest dobrowolne i następuje w momencie podpisania Umowy.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Administratorem danych osobowych jest Piotr Wieja prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Sportu Olimpia Piotr Wieja, posiadająca numer NIP 5140350932. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie w powyższych celach danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania

Przed podpisaniem Umowy Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin.

§ 8

Postanowienia końcowe

Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.


UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ W AKADEMII SPORTU OLIMPIA PIOTR WIEJA ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

zawarta w dniu ………………………………………… r. w……………………… pomiędzy: Stowarzyszenie Akademia Sportu Olimpia  (zwanym dalej Akademią) z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Kwiatowa 13D/4,

w imieniu i na rzecz której działa:

1. Piotr Wieja

a

Rodzicami/ Opiekunami dziecka (imię i nazwisko):

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Opiekunów

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

zwanymi dalej Opiekunami.

Kontakt telefoniczny Rodziców/Opiekunów ........................................................

e- mail Rodziców/ Opiekunów .........................................................................

Data i miejsce urodzenia dziecka ....................................................................

PESEL dziecka ...............................................................................................

Adres zamieszkania dziecka ...........................................................................

§ 1.

Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie rekreacyjno sportowym. Z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa na sali gimnastycznej i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską.

§ 2.

1. Zajęcia w Akademii są odpłatne. Prowadzącymi zajęcia są osoby, które posiadają, doświadczenie i umiejętności pracy z dziećmi.

2. Opłata za zajęcia o których mowa w par. 1 wynosi 160 (20zł x 8 zajęć )  zł za każdy miesiąc z góry w okresie trwania umowy.

3. Nieobecność dziecka na zajęciach (także w miesiącu rozpoczynającym niniejszą umowę) nie zwalnia Opiekunów z opłat za dany miesiąc.

4. Zmiana stawki wymaga aneksu do umowy

5. Opłata za zajęcia, w których stawka miesięczna jest uzależniona od liczby godzin i treningów w danym miesiącu, przez cały czas trwania umowy, będzie dokonywana co miesiąc z góry wg harmonogramu podanego przez Akademię.

6. opłata za zajęcia indywidualne wynosi 90,00 zł./godzinę zegarową

§ 3.

Opiekunowie zobowiązują się do:

1. Dokonywania opłat za uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez Akademię do 10 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc).

2. Niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w Akademii w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału dziecka w zajęciach. W takich przypadkach istotne jest skuteczne poinformowanie osób prowadzących, bądź właściciela Akademii (tel. 605310836, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Wykupienia ubezpieczenia od Następstw Niebezpiecznych Wypadków na okres rok szkolnego 2022/2023 i przedłożeniu oświadczenia, że dziecko jest ubezpieczone. Lub wykupienie ubezpieczenia w Akademii.

4. przedstawienia zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach prowadzonych przez Akademię.

§ 4.

1. Opłaty za zajęcia oraz zapłata składki ubezpieczenia powinny być dokonywane na rachunek bankowy prowadzony przez Santander Bank 60 1090 1173 0000 0001 4398 7144 z dopiskiem w tytule wpłat danych: OPŁATA ZA TRENINGI W MIESIĄCU ......... (rok), IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NAZWISKO TRENERA PROWADZĄCEGO.

2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wymieniony rachunek bankowy. Uchybienie terminowi płatności za poszczególne miesiące spowoduje brak możliwości uczestnictwa w dalszych treningach do chwili uregulowania zaległości.

§ 5.

1. W przypadku rozwiązania umowy, Opiekunowie zobowiązani są do uregulowania opłaty za zajęcia do miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy włącznie, niezależnie w którym dniu miesiąca to nastąpiło oraz wszystkich innych należnych Akademii zaległych płatności wraz z wymagalnymi odsetkami w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy na rachunek bankowy określony w § 4.

2. Akademia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zalegania z płatnością za zajęcia za dwa pełne okresy płatności.

§ 6.

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony i wiąże strony od dnia podpisania do dnia 30 czerwca 2023r.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy odbywa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

1. Niniejszym Opiekunowie upoważniają Akademię do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j.t. Dz.U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm./.

§ 8.

1. Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Akademię Sportu Olimpia w sposób nieograniczony terytorialnie, ilościowo, przez czas trwania niniejszej Umowy, a także w okresie 5 lat od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania w jakikolwiek sposób, wizerunku Uczestnika, utrwalonego dowolną techniką w postaci zdjęć oraz w nagraniach video wykonanych w trakcie zajęć, konkursów, uroczystości lub bieżącego życia Akademii Sportu Olimpia dla celów marketingowych i/lub szkoleniowych, informacyjnych poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, publikację i rozpowszechnianie, na stronie Akademii Sportu Olimpia, portali społecznościowych, w prasie, w sieci Internet oraz w innych materiałach reklamowych, jak w szczególności plakaty, ulotki, foldery, broszury itp.

§ 9.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisu Kodeksu cywilnego. § 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

 

 

...........................................................                                           .......................................................

              Piotr Wieja                                                                                              Opiekun

      Akademia Sportu Olimpia