Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

WSZYSTKIE OBOZY SĄ ZGŁOSZONE W BAZIE WYPOCZYNKU MEN I ZATWIERDZONE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Oferta przeznaczona jest dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z narciarstwem, snowboardingiem, ale i dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności narciarskie i snowboardowe. Zapraszamy również zaawansowanych fanów białego szaleństwa, chcących wziąć udział w treningach jazdy sportowej.

Pierwszy samodzielny wyjazd dziecka to ważna chwila w procesie usamodzielniania. Jako rodzice możemy ułatwić i przy okazji rozwiązać kilka spraw zanim się pojawią i spowodują, że wyjazd może być traumą ciągłego poszukiwania rzeczy, a nie przyjemnością. Pakujemy rzecz tak, żeby ułatwić dziecku odnalezienie potrzebnych rzeczy.

UMOWA UCZESTNICTWA

ORGANIZATOR: LUKS OLIMPIA- MGSZS w Ostrzeszowie ul. Piastowska 3 63-500 Ostrzeszów

 1. Warunki zawarcia umowy:
  1. Zawarcie umowy dotyczącej udziału w organizowanym obozie narciarko snowboardowym następuje po: - zaakceptowaniu opisanych poniżej warunków uczestnictwa; - przesłaniu Organizatorowi wypełnionego i podpisanego zgłoszenia(karta kwalifikacyjna); zgłoszenie nieletniego uczestnika dokonuje wyłącznie jego prawny opiekun (rodzic), które to zgłoszenie potwierdza własnoręcznym podpisem; - Wpłacie zaliczki w wysokości 300zł od każdego z uczestników.
  2. Wpłata pozostałej należności następuje bezpośrednio u organizatora w dniu wyjazdu(po wcześniejszym uzgodnieniu) bądź przelewem bankowym na konto w terminie 15.01.2017r..
 2. Realizacja umowy:
  1. LUKS OLIMPIA – MGSZS w Ostrzeszowie zobowiązuje się do świadczenie oferowanych usług w sposób rzetelny, profesjonalny i zgodny z przedstawionym programem. Okoliczności szczególne niezależne od Organizatora ( w szczególności warunki pogodowe) mogą spowodować zmiany w programie.
  2. Roszczenia wynikające z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków odbywają się w granicach stosownej polisy ubezpieczeniowej, którą zapewnia LUKS OLIMPIA – MGSZS w Ostrzeszowie.
 3. Rezygnacja z wyjazdu 3.1 W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w obozie ponosi on określone koszty: - w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% wpłaconej zaliczki, a pozostała część zaliczki podlega zwrotowi; - W przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 30 dni, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi;
 4. Bezpieczeństwo:
  1. 4.1 Podczas szkolenia narciarskiego z instruktorem, każdy uczestnik obozu jest zobowiązany do noszenia kasku narciarskiego. Organizatorzy dołożą szczególnej dbałości o zapewnienie bezpiecznych warunków do prowadzenia szkolenia narciarskiego oraz innych zajęć o charakterze sportowym.
  2. 4.2 Uczestnicy obozu są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań (przeszkód zdrowotnych) do uczestnictwa w szkoleniu narciarskim najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.
  3. 4.3 W przypadku nie dostarczenia oświadczenia uznajemy, że nie ma przeciwwskazań do udziału w szkoleniu narciarskim, a wszelką odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka ponoszą rodzice/opiekunowie.
  4. 4.4 Organizator zapewnia, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalną kadrę - konieczne do przeprowadzenia wyżej określonych usług.
 5. Postanowienia ogólne:
  1. Dokonująca rezerwacji rodzina wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych i promocji. Robione podczas turnusu zdjęcia i film może zostać również wykorzystany jedynie w celach promocyjnych organizatorów.

Zezwalam na udział mego syna / córki ........................................................................................ w Obozie rekreacyjno – sportowym :

 • Kiedy: __.__.2017 – __.__.2017r.
 • Miejsce: Pensjonat „Grota Zbójnicka” ul. Łosie 17 Gliczarów Górny

Uczestników obozu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu obozu, zarządzeń i poleceń kierownictwa i trenerów. Stwierdzam, że stan zdrowia mego dziecka pozwala na udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich.

.........................................                                                                                                                      ........................................

         organizator                                                                                                                                        uczestnik / opiekun prawny

REGULAMIN OBOZU BIAŁKA TATRZAŃSKA 2017r.

I. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

II. Każdy uczestnik ma obowiązek:

 1. brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę,
 2. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie na terenie całego obozu oraz poza nim,
 3. stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawców, instrukto-rów, trenerów,
 4. stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu, mieć szacunek do kolegów, wycho-wawców, innych osób starszych i samego siebie,
 5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym wychowawcę,
 6. pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego spowodowane.

III. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy i zgody wychowawcy

IV. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

V. Każdy uczestnik ma prawo:

 1. brać czynny udział we wszystkich zajęciach programowych, a przez swoich przedstawicieli, bądź osobiście uczestniczyć w opracowywaniu programu,
 2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy/instruktora lub kierownika obozu,
 3. do bezpiecznego i satysfakcjonującego wypoczynku.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Upomnienie przez wychowawcę/instruktora/kierownika obozu.
 2. Zakaz udziału w zajęciach programowych.
 3. Powiadomienie rodziców/opiekunów/szkoły o zachowaniu uczestnika.
 4. Wydalenie z obozu na koszt uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu. W przypadku podjęcia decyzji o wydaleniu uczestnika z obozu rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko niezwłocznie na własny koszt podróży. W sytuacji, kiedy uczestnik nie może zostać odebrany przez rodzica/opiekuna, oddelegowany wychowawca przewozi dziecko do miejsca stałego pobytu. Kosztem zostaje obciążony rodzic/opiekun w wyso-kości 30 zł brutto za 1 godzinę oddelegowania oraz kosztem podróży.

O Ś W I A D C Z E N I E:

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem obozu i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania.

……………………………………………………                                                                                        ……………………………………………………

          Podpis uczestnika                                                                                                               Podpis rodziców/opiekunów

ORGANIZATOR OBOZU:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Olimpia

ul.Kwitowa 13D/4 63-500 Ostrzeszów

DANE DO PRZELEWU

Stowarzyszenie Akademia Sportu Olimpia  ul. Kwiatowa 13d/4 63-500 Ostrzeszów

Nr konta Santander Bank Polska O/Ostrzeszów nr konta:  60109011730000000143987144 Tytuł przelewu "Ferie 2020, termin ___.___.2020r.  imię i nazwisko uczestnika"  

Wielkimi krokami zbliża się sezon zimowych Świąt i wyjazdów na ferie. O czym warto pamiętać zanim wyślemy naszych najmłodszych (czasem też i starszych) na zimowy wypoczynek?